Category «Chiến Lược Dữ Liệu»

Chiến lược dữ liệu trong bối cảnh kinh doanh hiện nay ở Việt Nam, xu hướng hay tất yếu?

“Tại sao mỗi doanh nghiệp hiện tại là một doanh nghiệp dữ liệu?” Đó chính là câu hỏi lớn ở ngay đầu cuốn sách, giúp dẫn dắt toàn bộ nội dung của cuốn sách CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU. Tôi tự hỏi rằng, điều này có thể thực hiện được ở các nước phát triển với nhiều …

Giám đốc Dữ liệu (CDO – Chief Data Officer), anh là ai và anh cần phải có những phẩm chất gì?

(Không biết ở các công ty Việt Nam đã có CDO hay chưa!) Các công ty lớn hơn có thể nhìn thấy được lợi ích khi tuyển dụng một Giám đốc Dữ liệu (CDO – Chief Data Officer), người có thể chịu trách nhiệm về dữ liệu dưới dạng tài sản ở cấp độ công …