BOS Quiz: Bài trắc nghiệm cơ bản về “Chiến Lược Đại Dương Xanh”

Các bạn có thể tham gia tiếp các bài test của WeTransform về Platform, Inbound Marketing và AI (trí tuệ nhân tạo) tại đây: http://wetransform.vn/quiz/

Tìm hiểu thêm về những cuốn sách WeTransform đã tham gia dịch và liên kết xuất bản:

1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice): http://bit.ly/AIinPractice

2. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling): http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc

3. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
4. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
5. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
6. Deep Learning – Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearning
7. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
8. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
9. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
10. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung

[issuupress viewer="mini" titlebar="false" vmode="" ctitle="Pick a PDF file to read" height="240" bgcolor="FFFFFF"]