Report

Chia sẻ đến độc giả những báo cáo chuyên ngành trên thế giới cũng như ở Việt Nam, được các tổ chức có uy tín thực hiện.

  1. BÁO CÁO TĂNG TRƯỞNG ỨNG DỤNG 2021
Báo cáo Tăng trưởng Ứng dụng | Tải về ngay hôm nay | Adjust

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

2. The 2021 Workplace Learning Report

2021 Workplace Learning Report | LinkedIn Learning

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

3. Digital Readiness Report

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

4. Digital in Vietnam 2021

Digital in Vietnam: All the Statistics You Need in 2021 — DataReportal –  Global Digital Insights

5. Q1.2021 Vietnam Startup Report

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

6.  BÁO CÁO ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN (L&D) TRONG DOANH NGHIỆP

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

7. The Top 20 Reasons Startups Fail

Why Startups Fail: Top 20 Reasons l CB Insights

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

8. State of Video Report 2021

2021 State of Video Report

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

9. 12 NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU KHIẾN CHO CÁC STARTUP THẤT BẠI 2021

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

Để nhận những Report mới nhất, vui lòng để lại thông tin như form bên dưới: