Tag «Data Strategy»

Giám đốc Dữ liệu (CDO – Chief Data Officer), anh là ai và anh cần phải có những phẩm chất gì?

(Không biết ở các công ty Việt Nam đã có CDO hay chưa!) Các công ty lớn hơn có thể nhìn thấy được lợi ích khi tuyển dụng một Giám đốc Dữ liệu (CDO – Chief Data Officer), người có thể chịu trách nhiệm về dữ liệu dưới dạng tài sản ở cấp độ công …