Platform Revolution: Các Chỉ Số Theo Dõi Vòng Đời Của Nền Tảng

Peter Drucker phát biểu “What gets measured get managed,” có nghĩa “cái gì đo lường được thì quản trị được.” Hẳn nhiên, các nhà lãnh đạo và phát triển nền tảng muốn quản trị sự vận hành và phát triển của nền tảng theo cách họ mong muốn. Các chỉ số theo dõi vòng đời của nền tảng làm nhiệm vụ cung cấp thông tin đầu vào cho các quyết định quản trị.

Không có một bộ chỉ số hoàn hảo cho mọi nền tảng. Cũng không có những tham số tiêu chuẩn cho mọi nền tảng. Và sau cùng, bộ chỉ số theo dõi với một nền tảng không cố định mà biến đổi theo giai đoạn phát triển của nền tảng. Các tác giả của Platform Revolution chia ba giai đoạn phát triển của nền tảng.

(1) Giai đoạn khởi nghiệp. Đây là giai đoạn nền tảng mới ra đời và cần chứng minh giá trị, sự hữu ích của mình. Lúc này, các công ty nền tảng tập trung vào các chỉ số theo dõi sức mạnh của đặc tính cho phép những tương tác cốt lõi trên nền tảng xảy ra tích cực. Chỉ số có thể bao gồm: tính thanh khoản, sự kết hợp người dùng, và lòng tin.

(2) Giai đoạn phát triển. Đây là giai đoạn nền tảng cần tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, các chỉ số tập trung vào tác động đến sự phát triển và tăng cường giá trị, bên cạnh các chỉ số đo lường kết quả kinh doanh truyền thống.

(3) Giai đoạn lớn mạnh. Đây là giai đoạn nền tảng cần điều chỉnh, cải tiến, gia tăng sức cạnh tranh. Khi đó, chỉ số tập trung vào số lượng và tốc độ đổi mới của nền tảng.

Nguồn: https://vebimo.wordpress.com/2018/05/30/platform-revolution-cac-chi-so-theo-doi-vong-doi-cua-nen-tang/

Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:

Facebook: http://facebook.com/huutaivn
Website: http://wetransform.vn/
YouTube: https://www.youtube.com/wetransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Slideshare: https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1
Medium: https://medium.com/@huutaivn
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/huynh-huu-tai-21308536/
Issuu: http://issuu.com/wetransform.vn
Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/wetransform
Shopee: http://shopee.vn/wetransform
Email: tai@wetransform.vn
Các bài Quiz: http://wetransform.vn/quiz
Khảo sát về sách: http://wetransform.vn/khaosat/
Khảo sát về sự kiện: http://wetransform.vn/sukien/

Danh sách 11 cuốn sách được Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, liên kết xuất bản:

 1. Deep Learning - Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearning
 2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice): http://wetransform.vn/AI
 3. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
 4. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
 5. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
 6. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling): http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc
 7. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
 8. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
 9. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
 10. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung
 11. Cuộc chiến phố Wall: http://bit.ly/cuocchienphowall

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of