SCAMPER — một phương pháp được dùng cho việc lên ý tưởng (ideate) trong TƯ DUY THIẾT KẾ

SCAMPER là phiên bản phát triển thêm từ danh sách Osborn nổi tiếng. Alex Osborn, một chuyên gia động não, đã hợp tác của Sidney Parnes để phát triển một trong những cách tiếp cận đầu tiên cho quá trình giải quyết vấn đề sáng tạo. Để giải quyết vấn đề, phương pháp Scamper – cùng với việc động não – sử dụng một danh sách các câu hỏi cung cấp thêm nguyên liệu để suy nghĩ giải quyết vấn đề. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, điều quan trọng ban đầu là xem xét một ví dụ và sau đó đi qua các câu hỏi chi tiết. SCAMPER là từ một từ viết tắt cho những cụm từ sau:

SCAMPER = Substitute (Thay thế), Combine (Kết hợp), Adapt (Thích ứng), Modify (Điều chỉnh), Put to other uses (Sử dụng vào việc khác), Eliminate (Loại bỏ), Rearrange (Sắp xếp lại)

SCAMPER rất hữu ích khi chúng tôi muốn kích thích sự sáng tạo và tìm thấy nhiều ý tưởng hơn nữa. Về cơ bản, SCAMPER có thể được sử dụng cho hầu hết mọi thứ: cho các sản phẩm, quy trình, hệ thống, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh hoặc hệ sinh thái. Trong trường hợp các câu hỏi hoặc yếu tố riêng lẻ không hoàn toàn phù hợp hoặc không rõ ràng cũng không ảnh hưởng gì đến tính ứng dụng của nó. Chúng ta chỉ đơn giản đặt ra những câu hỏi sau đây:

Thay thế

Cái gì có thể được thay thế?

Vị trí nào có thể được thay thế?

Ai có thể tham gia vào việc thay thế này?

Quá trình nào có thể được thay thế?

Những vật liệu nào khác có thể được sử dụng để thay thế?

Kết hợp

Cái gì có thể được kết hợp?

Cái gì có thể được trộn lẫn?

Chúng ta gắn kết chúng như thế nào?

Mục đích kết hợp để làm gì?

Thích ứng

Điều này có gợi thêm ý tưởng gì khác không?

Có điều gì tương tự và có thể được áp dụng cho vấn đề hiện tại không?

Đã có những tình huống tương tự nào trong quá khứ?

Điều chỉnh

Có thể điều chỉnh thêm những gì?

Mục đích của những điều chỉnh đó?

Có thể thay đổi màu sắc hoặc hình dạng như thế nào?

Có thể bổ sung thêm những gì?

Có thể giảm bớt những gì?

Những gì có thể được hiện đại hóa?

Nó có thể được mở rộng ra không?

Nó có thể được thu hẹp bớt không?

Sử dụng vào việc khác

Với trạng thái hiện tại đang có, liệu chúng ta có thể sử dụng nó cho mục đích khác hay không?

Nếu được sửa đổi, nó có thể được sử dụng cho một mục đích nào khác nữa hay không?

Loại bỏ

Điều gì có thể được loại bỏ?

Những gì vẫn có thể hoạt động mà không cần có nó?

Sắp xếp lại

Những mô hình khác vẫn mang lại hiệu quả là gì?

Những thay đổi nào có thể được thực hiện?

Điều gì có thể được thay thế?

Những gì có thể được sắp xếp lại?

Ví dụ:

https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1/t-duy-thit-k-design-thinking

Leave a Reply

WeTransform