Mentorship

Mentoring là một trong những hoạt động mà WeTransform tập trung nhằm mang lại những giá trị gia tăng cho độc giả của mình. Dưới đây là những hoạt động mentoring của Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform.


Mentoring Journey by Huynh Huu Tai