Slide training

Giới thiệu đến độc giả những slide được Huỳnh Hữu Tài biên soạn cho mục đích training ở những trung tâm đổi mới sáng tạo, các trường đại học, các doanh nghiệp…

1.CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

Đăng ký nhận slide tại đây:

2.TƯ DUY THIẾT KẾ (DESIGN THINKING)


Design Thinking by Huynh Huu Tai

Đăng ký nhận slide tại đây:

3. CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ (DIGITAL PLATFORM STRATEGY)

Đăng ký nhận slide tại đây:

4. INBOUND MARKETING

Đăng ký nhận slide tại đây: