Slide giới thiệu về Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh- Blue Ocean Shift

Đây là slide giới thiệu về cuốn sách Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh. Những ai quan tâm đến Chiến Lược Đại Dương Xanh và Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh có thể tham khảo slide này nhé! Và nếu có phản hồi gì, vui lòng cho mình biết nhé!

Leave a Reply